GEMAU CYMRU 2018

GEMAU CYMRU 2018

(Scroll down for English)

Codi Pwysau Gemau Cymru: y gystadleuaeth gyfeillgar, hamddenol i gyflwyno codwyr pwysau ifanc i’r gamp
Meddyliwch am 40 neu 50 o godwyr pwysau ifanc yn y brif neuadd yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru. Mae llwyfan, tri beirniad, grŵp o swyddogion technegol ac wrth gwrs, gwylwyr.
Ond does dim tactegau, dim gelyniaeth fawr a dim torri allan o’r gystadleuaeth oherwydd mae hon yn gystadleuaeth codi pwysau wahanol iawn.
Mae ar gyfer pobl ifanc sy’n cystadlu am y tro cyntaf un efallai.
“Un o’r gwahaniaethau mawr ydi nad ydyn ni’n rhoi medalau am godi pwysau mawr,” dywedodd Simon Roach, Rheolwr Chwaraeon Codi Pwysau Cymru. Efallai bod y dull o weithredu’n ymddangos yn rhyfedd mewn camp sydd, wel … yn ymwneud â chodi pwysau. Ond mae’r cyfan yn dod yn glir:
“Mae’r ffocws ar allu technegol. Dydyn ni ddim eisiau i blant yr oedran yma or-wneud pethau a gwthio’u hunain yn rhy galed.”
Dim ond yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae codi pwysau wedi bod yn rhan o Gemau Cymru – cyfnod pryd mae’r gamp wedi tyfu yng Nghymru. Hefyd mae nifer y bobl ifanc sydd eisiau cymryd rhan yn y gystadleuaeth unigryw yma yng Nghymru wedi cynyddu:
“Rydyn ni’n grwpio codwyr pwysau o allu tebyg gyda’i gilydd. Dydyn ni ddim eisiau gwneud i unrhyw un beidio â hoffi’r gamp. Mae’n bwysig eu bod nhw’n dod i gystadlu mewn amgylchedd hamddenol, cyfeillgar a chefnogol fel eu bod yn mynd adref wedi mwynhau profiad positif.”
Ac mae’n ddull o weithredu sy’n profi’n llwyddiannus. Edrychwch ar Catrin Jones. Mae hi’n dod o Lantrisant a hi yw llysgennad codi pwysau Gemau Cymru eleni. Y tro cyntaf i Simon ei gweld yn codi pwysau oedd ychydig flynyddoedd yn ôl – ie, rydych chi’n gywir – yng Ngemau Cymru:
“Mae Catrin yn gwneud yn arbennig o dda. Mae’n cystadlu dan 17 i Gymru erbyn hyn. Mae wedi bod yn Junior Battle – twrnamaint yn Awstria – a hefyd yng ngornest y Gwledydd Celtaidd lle rydyn ni’n cystadlu yn erbyn yr Alban ac Iwerddon.”
Cafodd ei thalentau a’i gallu technegol eu canfod ar lwyfan Gemau Cymru. Ac fe allwch chi fod yn sicr y bydd tîm Codi Pwysau Cymru’n cadw llygad ar y perfformiadau eleni hefyd:
“Mae Gemau Cymru’n ddigwyddiad gwych i godwyr pwysau newydd i’r gamp. Mae pawb – y timau, yr hyfforddwyr a’r gwylwyr – yn cyd-dynnu i gefnogi pawb. Oherwydd wrth gwrs, mae’n beth mawr ac mae angen llawer o ddewrder i gamu ar y llwyfan.
“Cyn Gemau Cymru, dim ond Pencampwriaethau Ysgolion Cymru oedd gan y codwyr pwysau yn y grŵp oedran yma i weithio tuag atyn nhw a dim ond unwaith y flwyddyn mae’r pencampwriaethau hynny. Mae Gemau Cymru’n llenwi bwlch ar yr amserlen.
“Ac yn fwy na hynny, maen nhw’n cael mwynhau digwyddiad sy’n cynnwys sawl camp a phentref athletwyr a gobeithio y byddan nhw’n mynd adref gyda gorau personol. Maen nhw’n cael profiad o broses cystadlu, sy’n bwysig iawn os ydyn nhw am barhau ar hyd ein llwybr perfformio.”
Mae Gemau Cymru’n ddigwyddiad aml-chwaraeon ar gyfer athletwyr ifanc Cymru. Yn cael eu cynnal rhwng 6 ac 8 Gorffennaf 2018 mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, maent yn gyfle i athletwyr ifanc talentog mewn chwaraeon Olympaidd, Cymanwlad a Pharalympaidd gystadlu mewn digwyddiad aml-chwaraeon uchel ei broffil gan brofi amgylchedd pentref athletwyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i gemaucymru.urdd.cymru/cy/


Gemau Cymru weightlifting: the super friendly, relaxed competition to ease young lifters into the sport
Picture 40 or 50 young weightlifters in the main hall of the Sport Wales National Centre. There is a stage, three judges, a group of technical officials and of course spectators.
But there are no tactics, no tense rivalries and no disqualifications for this is a weightlifting competition with a difference.
It is designed for young people who may be competing for the very first time.
“One of the big differences is that we don’t give out medals for big lifts,” says Simon Roach, Welsh Weightlifting’s Sports Manager. The approach might seem at odds in a sport that is all about, well…, lifting weights. But it all becomes clear:
“The focus is on technical ability. We don’t want children at this age over exerting themselves and pushing themselves too hard.”
Weightlifting has only been involved in Gemau Cymru for the last two years – a period in which the sport has grown in Wales. The numbers of young people lining up to enter this unique Welsh event has also risen:
“We group lifters together who have similar ability. We don’t want to put anyone off the sport. It’s important that they come and compete in an environment that is relaxed, friendly and supportive so that they return home having enjoyed a positive experience.”
And it is an approach that is proving successful. Take Catrin Jones. She is from Llantrisant and is this year’s Gemau Cymru weightlifting ambassador. The first time Simon ever saw her lift was a couple of years ago at – yes, you guessed it – Gemau Cymru:
“Catrin’s doing really well. She is now competing at under 17 level for Wales. She’s been to the Junior Battle – a tournament in Austria – as well as the Celtic Nations where we compete against Scotland and Ireland.”
Her talents and technical ability were spotted on the Gemau Cymru stage. And you can be sure that the Welsh Weightlifting team will also be keeping a keen eye on the performances this year:
“Gemau Cymru is a brilliant event for new lifters coming into the sport. Everyone – teams, coaches and spectators – all pull together to support everybody. Because let’s face it, it’s a big deal and takes a lot of courage to come out on the stage.
“Before Gemau Cymru, these lifters at this age group only had the Welsh Schools Championships to work towards and that is just once a year. Gemau Cymru fills a gap in the schedule.
“What’s more, they enjoy the multi-sport event with an athlete village and all hope to go home with a personal best. They get a feel for the competition process which is really important if they are going to continue along our performance pathway.”
Gemau Cymru is a multi sport event for the young athletes of Wales. Taking place from 6-8 July 2018 in different locations across Wales,it will provide an opportunity for talented young athletes in Olympic, Commonwealth and Paralympic sports to compete in a high profile multi-sport event while experiencing an athlete village environment. For more information, please visit gemaucymru.urdd.cymru/cy/